Konjunktur & Ekonomiskt
läge i Förvaltningsekonomin

Konjunktur och ekonomisk situation hos i offentlig sektor i Sverige. 

Förvaltningsekonomi

Förvaltningsekonomi är den del av ekonomin som behandlar offentlig sektors (stat, regioner, kommuner) ekonomi i form av dess intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Förvaltningsekonomi tillsammans med Privatekonomi och Företagsekonomi utgör de största ekonomierna inom hela samhällsekonomin. Samhällsekonomin som utgör hela den nationella ekonomin, så som Svensk ekonomi eller samtliga samhällsekonomier som utgör global ekonomi.

Offentlighetens Sysselsättning

Förvärvsarbetare i offentlig sektor i procent

Sysselsättning per kategori i offentlig sektor

Förvärvsarbetare i offentlig sektor per län

Förvaltningsekonomins Intäkter & Kostnader

EU:s Ekonomi

Sysselsättningsgrad per månad

Totala skatteintäkter

Skatteintäkter per art

Skatteintäkter per art

Offentlig Sektors Ekonomi

Offentlig sektors intäkter & kostnader

Totala skatteintäkter

Skatteintäkter per art

Offentlig sektors intäkter

Statens Ekonomi

Statsbudgetens intäkter

Statsbudgeten utgifter

Statsbudgetens intäkter

Utgifter per område

Kommunernas Ekonomi

Totala skatteintäkter

Offentlig sektors intäkter

Skatteintäkter per art

Förvaltningsekonomin Tillgångar

Offentliga bolag

Offentlig sektors största del är skattefinansierad och genererar inte några intäkter, utan kostnader. De tillgångar som stat och kommuner dock har som genererar intäkter är vinstdrivande företag som de äger. Dessa företag står för offentliga sektorns kapitalinkomster som år 2019 var 3,2 procent av dess totala intäkter. Det vill säga ca 78 miljarder kronor i intäkter.

Statliga bolag

Staten äger ca ett 50-tal företag och verksamhetsstiftelser var av två börsbolag. Dessa är staten helägare eller delägare till och tillsammans omsätter de ca 129 000 personer till ett värde av 640 miljarder kronor. Mer information om bolagen och dess ekonomiska utveckling kan ses på regeringens hemsida.

Offentlig sektors inkomster

År 2019

Miljoner kronor %
Skatter & sociala avgifter 2 146 961 87,3
Kapitalinkomster 77 773 3,2
Transfereringar 39 739 1,6
Tillräknade inkomster* 195 406 7,9
Summa inkomster 2 459 879 100,0

Källa: SCB:s Nationalräkenskaperna

*Består framför allt av kapitalförslitning av investeringar.

Förvaltningsekonomins Skulder

Statsskuld

Statsskuld till BNP

Offentlig skuld globalt

Offentlig skuld över tid

 Sammanfattning av Förvaltningsekonomin läge

Den offentliga verksamheten ökar stadigt varje år med ökade intäkter och kostnader. Skuldsättningsgraden är stabil och tillgångarna i form av vinstdrivande ägda företag minskade med minskad omsättning och avkastning mellan åren 2019 och 2020.